Konkurs fotograficzny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 04 grudnia 2015 22:01

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PORY ROKU W OBIEKTYWIE”§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Redakcja Gazetki Szkolnej „Konarus de Bestus” działająca na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
§2
Cel i tematyka konkursu
Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania fotografią. Tematem konkursu są - „Pory Roku w Obiektywie”
§3
Zasady konkursu
W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które są obecnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
§4
Zasady uczestnictwa
Wszystkie prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej. Uczestnik może nadesłać max. 5 zdjęć. Zdjęcie nie powinno przekraczać rozmiaru większego niż 1MB. Zgłoszenie do konkursu i prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie na adres konarusdebestus@gmail.com, z dopiskiem w temacie - konkurs foto. Należy także podać w mailu imię i nazwisko autora oraz klasę do której uczęszcza. Wysyłając zdjęcia na konkurs autor oświadcza, że jest autorem zdjęć oraz posiada pełne prawa do zgłoszonego zdjęcia. Prace, które nie spełniają tych warunków, NIE BĘDĄ oceniane.
§5
Prawa autorskie i dane osobowe.
a. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje zdjęć będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. b. Z chwilą zgłoszenia zdjęcia do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia przez Organizatora (do celów związanych z promocją konkursu, np. ogłoszenie wyników).
§6
Terminarz
Prace należy wysyłać na podany adres do 17.01.2016r. Prace wysłane po terminie NIE będą rozpatrywane .Ogłoszenie zwycięzcy i wyróżnionych nastąpi w terminie ustalonym przez redakcję „Konarus de Bestus”, co nie nastąpi wcześniej niż 01.02.2016r.
§7
Nagrody
Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody.
§8
Postanowienia końcowe
Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów konkursu i jest ostateczna. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu, w przypadku braku, bądź niskiego zainteresowania Konkursem, w szczególności niewielkiej liczby Uczestników, którzy zgłoszą swój udział.