Katechizacja
Wyznanie Wiary - symbole - porównanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 listopada 2009 21:17
Wyznanie wiary ( Credo Nicejsko 325-Konstantynopolitańskie 381 )Skład Apostolski ( czasy Apostołów – 1 wiek )
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca.Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego,- stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków.Wierzę w Ducha Świętego,
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.Święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen
 
Katechizm Kościoła Katolickiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 listopada 2009 21:01

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK)

I. Kościół jest jeden
"Święta tajemnica jedności Kościoła"

813 Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: "Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób" . Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: "Syn Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele" . Kościół jest jeden ze względu na swoją "duszę": "Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła". Jedność należy więc do istoty Kościoła.

Więcej…